Názov projektu:
Podpora udržateľnej zamestnanosti prostredníctvom vytvorenia hudobného nahrávacieho a produkčného štúdia
ako priestoru pre rozvoj kreatívneho talentu


Názov a sídlo Prijímateľa:
Beyond Music s.r.o., Kostolná 42, 949 01 Nitra

 

Nenávratný finančný príspevok: 191 112,34 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 170 995,25 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a
netechnologických inovácií za účelom podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom priemysle
a stimulovania progresívneho a udržateľného rozvoja spoločnosti.

 

Špecifické ciele projektu:
– vytvoriť 4 nové pracovné miesta v oblasti kultúrneho priemyslu,
– vytvoriť profesionálne hudobné nahrávacie a produkčné štúdio, ktoré bude svojou funkciou podporovať
myšlienku rozvoja kreatívneho talentu a kultúry v oblasti kreatívneho odvetvia – hudobného priemyslu.


Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 hlavných aktivít: Aktivita 1 – Obstaranie hmotného a nehmotného
majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie a Aktivita 2 – Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v
súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení a podporných aktivít projektu. Miestom realizácie projektu sú
prenajaté priestory v meste Nitra.

 

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:
– P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 4 FTE,
– P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.
Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.